Posts by Bediüzzaman Said Nursi

 
 • Risale-i Nur’da Sanat

  Şöhret; insanın malı olmayanı da insana mal eder. Şöyle ki: Beşerin seciyelerindendir, garip veya kıymettar bir şeyi; asîlzâde göstermek için o kıymettar şeylerin cinsiyle müştehir olan zata nispet ve isnad […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Çağdaş Kur’an Yorumu

  Takarrür etmiş usuldendir: Akıl ve nakil tearuz ettikleri vakitte, akıl asıl itibar ve nakil te’vil olunur. Fakat o akıl akıl olsa gerektir. Hem de tahakkuk etmiş: Kur’an’ın her bir tarafında […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’da Bilim ve Din

  En birinci mâni ve belâ budur: Bizle ecnebiler, bazı zevahir-i İslâmiyet ve bazı mesail-i fünun ortasında hayal-i bâtıl ile tevehhüm eylediğimiz müsademet ve münakazattır. Aferin maarifin himmet-i feyyâzânesine ve fünunun […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’da Milliyetçilik

  Üçüncü Mebhas "Sizi tâife tâife, millet millet, kabîle kabîle yaratmışım; tâ birbirinizi tanımalısınız ve birbirinizdeki hayatı içtimâiyeye âit münâsebetlerinizi bilesiniz birbirinize muâvenet edesiniz. Yoksa, sizi kabîle kabîle yaptım ki yekdiğerinize […]

   
 •  
 • Das Oberste Zeichen

  Sechster Punkt Die sechs Richtungen des Koran sind alle leuchtend, sie alle demonstrieren Wahrhaftigkeit und Wirklichkeit. Unter ihm sind die Pfeiler des Arguments und des Beweises. Über ihm glitzern die […]

   
 •  
 • Ayetü’l-Kübra

  Altıncısı: Kur’ân’ın altı ciheti nuranîdir, sıdk ve hakkaniyetini gösterir, Evet, altında hüccet ve bürhan direkleri, üstünde sikke-i i’caz lem’aları, önünde ve hedefinde saadet-i dâreyn hediyeleri, arkasında nokta-i istinadı vahy-i semâvî […]

   
 •  
 • Ayetü’l-Kübrâ

  Sonra, âlem-i gayba yakından bakan ve akıl ve kalbde seyahat eden o yolcu, "Acaba âlem-i gayb ne diyor?" diye merakla o kapıyı da şöyle bir fikirle çaldı. Yani, "Madem bu […]

   
 •  
 • Das Oberste Zeichen

  Der ruhelose und unersättliche Wanderer, der weiss, dass das Ziel des Lebens in dieser Welt und das Leben des Lebens der Glaube ist, spricht zum eigenen Herzen und sagt: "Lasst […]

   
 •  
 • The Suprame Sign

   
 • Risale-i Nur’da Din ve Siyaset

   
 • Ayetü’l-Kübra

   
 • Das Oberste Zeichen