074. Sayı | Bahar 2001 | Nübüvvet

 
 • Yaratıcıyla Yaratılanlar Arasındaki Bağın Kurulmasında Peygamberliğin Önemi

  Giriş Öncelikle, evren, “Yaratıcı-Yaratan” arasındaki ilişkiler yumağıdır. En azından; şairsiz şiir, mimarsız plan ve failsiz fiil olmayacağı gerçeğinden hareketle, evren projesinin bir mimarı, planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğunu biliyoruz. Biz bu […]

   
 •  
 • Nebi ve Rasul

  Peygamber’e olan ihtiyaç açıktır. Zîrâ, dünya ve âhirette saâdet ancak Peygamber eliyle olacaktır. Bundan dolayı, Mu’tezile’ye göre Allah’ın Peygamber göndermesi vâciptir. Zîrâ Allah (c.c.), kullarının faydasına olan şeyi ister.1 Mâturîdîler’e […]

   
 •  
 • Siyer Fıkhı ve Usulü

  Bilindiği gibi peygamberimiz (s.a.v.), peygamberlik zincirinin son halkasıdır. Nübüvvet binasının son tuğlası da onunla berkemal oluyor. Nübüvvet, mütekamil bir bina olduğuna göre; peygamberlik müessesesi bir bütündür. Tecezzi kabul etmez. Peygamberler, […]

   
 •  
 • İnsanlığın Buhrandan Çıkış Reçetesi: Peygamberlik Yolu

  Türkçe’ye “peygamber” olarak tercüme edilen kelimenin Arapça’da iki karşılığı bulunmaktadır; bunlardan birisi “Nebi” diğeri de, “Resul”dür. Hem “Nebi”, hem de “Resul” kelimesi Kur’an’da yüzlerce defa zikredilmektedir.1 Peygamberlik ise “risalet ve […]

   
 •  
 • İslam Kelamında Nübüvvet

  Peygamberlik, yani Nübüvvet meselesi kelâmda nakil yoluyla elde edilen “Sem’iyyât” kısmına girer. Din, Peygamber vasıtasıyla insanlığa tebliğ edildiği için Nübüvvet müessesesi üzerine inşâ edilmiştir. İlk dönem kelâm kitaplarında fazlaca bir […]

   
 •  
 • Eğer Allah’ı Seviyorsanız…

  “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:31. İnsan, kainatın en heyecan uyandıran yolcusudur, zira çevresine karşı en duyarlı olan, neredeyse bütün […]

   
 •  
 • Nübüvvet

  İslâm düşüncesinde iki varlık alanından bahsedilir. Bunlardan birisi Yaratıcı’nın isim ve sıfatlarından oluşan ulûhiyet alanı; diğeri ise, ubudiyet alanıdır. Yaratılmışlar, Yaratıcı’larını, kainat, peygamberler ve kutsal kitaplar aracılığıyla tanırlar; bu üç […]

   
 •  
 • “Nev-i Beşerde Nübüvvet, Beşerdeki Hayır ve Kemâlâtın Fezlekesi ve Esasıdır”

  Nübüvvet beşerde zarûriyedir. Karıncayı emirsiz, arıları yâsubsuz bırakmayan kudret-i ezeliye, elbette, Beşeri de bırakmaz şeriatsız, nebîsiz. Sırr-ı nizam-ı âlem böyle ister elbette. Sözler, s. 642. Saniyen: Kur’an’daki anasır-ı esasiye ve […]

   
 •  
 • “Üç Muhammed” Üzerine Bir Değerlendirme

   
 • Divan Şiirinde Hazret-i Muhammed

   
 • Tıp ve Nübüvvet

   
 • İnsan Yeterliliği ve Nübüvvet Gerçeği