051. Sayı | Yaz 1995 | Laiklik ve Sekülerizm

 
 • Külliyatı Anlamaya Dâir

  Yol açma, yön gösterme, hedef tayin etme ve "tecdid" hareketi muvacehesinde "te’lif" edilmiş, daha doğrusu "ettirilmiş" eserleri, "gazete gibi" okumadan, tam bir "külliyat" bütünlüğü içerisinde kalarak-muhafaza etme manasında "tefhim" edebilmek, […]

   
 •  
 • Modern İnsanın Yasam Şartları

  Ortaçağ kapanırken, Batılı insan hayalini kurduğu dünyanın nihaî tahakkukuna ulaşıyor görünüyordu. Totaliter bir kilisenin otoritesine, geleneksel düşüncenin dayanılmaz ağırlığına ve nihayet yarı-keşfedilmiş gezegenimizin coğrafi limitlerine karşı artık özgürlüğünü kazanmıştı. Onu, […]

   
 •  
 • Mehdi Üzerine

  Bir gün Avf bin Malik’e Allah Resulü "Çok karanlıklı ve şiddetli bir kısım fitneler gelir. Derken fitneler birbirlerini takip eder. O kadar ki bu Ehl-i Beytimden Mehdî denilen bir zât […]

   
 •  
 • Doğu Toplumlarının Sekülerleştirilmesi

  Dünyada birbirinden farklı yapılara sahip topluluklar mevcuttur. Bu topluluklar sosyal ve siyasal etkilere, dayatmalara maruz kalarak evrim geçirmişlerdir. Bu evrimler neticesinde başta din ve felsefe olmak üzere diğer bütün kurumlarda […]

   
 •  
 • Seküler Bir Çevreye Bakıştan Holistik Bakışa

  Doğa, kendisine İlâhî bir bakış açısından uzaklaşıldığı andan itibaren bir bozulma, tahrip olma ve giderek yok olma sürecine girmiştir. İnsanın İlâhî olandan uzaklaşmasıyla birlikte İlâhî olanın yerine akıl ikame edilmiş, […]

   
 •  
 • Sekülerleşme Üzerine

  Sekülerleşme; insanın aklı ve dili ve metafizik bütün denetimlerin kırılması, deyim yerindeyse insanını bakışlarını dünya ötesinden bu dünyaya ve bu zamana çevirmesidir(Attas,43). Bu şekliyle ele alındığında kavramın, dünyevileşme ile örtüştüğü […]

   
 •  
 • Seküler Temele Dayanan Modern Yönetime Eleştirel Bir Yaklaşım

  Giriş Modernitenin insanların mutluluğu ve gelecek adına 21 yy. sahillerinde karaya vuran manzarası "Öfkeyle kalkan zararla oturur" özlü sözün dramatik hikâye edilmesidir. Ortaçağın skolâstik felsefesine bir tepki hareketi olarak sistem […]

   
 •  
 • Süleyman Demirel ile Laiklik Üzerine

  İslam’ın din ve devlet işlerini ayrı tutmayan temel anlayışını göz önünde bulundurarak, bir İslam ülkesinde demokrasi ve laiklik münasebetini nasıl açıklayabilirsiniz? Bir demokrasi ülkesinde din ve vicdan hürriyeti, ibadet hürriyeti, […]

   
 •  
 • Dinler ve Laiklik

   
 • Dine Müdahale Aracı Olarak Laiklik

   
 • Laiklik İlkesinin Amacı ve Bir İkame Teklifi

   
 • Türkiye’de Din-Devlet İlişkisi ve Laiklik