051. Sayı | Yaz 1995 | Laiklik ve Sekülerizm

 
 • Ayetü’l-Kübra

  Altıncısı: Kur’ân’ın altı ciheti nuranîdir, sıdk ve hakkaniyetini gösterir, Evet, altında hüccet ve bürhan direkleri, üstünde sikke-i i’caz lem’aları, önünde ve hedefinde saadet-i dâreyn hediyeleri, arkasında nokta-i istinadı vahy-i semâvî […]

   
 •  
 • Laiklik ve Sekülarizm

  Modernleşme sürecinin Türkiye’ye taşıdığı "laiklik" toplumumuzda, özellikle devlet-toplum ilişkilerinde sürekli sancılara sebep oldu. Osmanlı devletinin son döneminde başlayan ve Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ivme kazanan "laikleşme/laikleştirme" çabalarının altında ezilen Müslüman/dindar halk, […]

   
 •  
 • Bir kitap

  Doç. Dr. Bünyamin DURAN İSLÂM TOPLUMLARINDA SOSYO EKONOMİK DERTLEŞMEYE YÖNELİK TEZLER Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayını 188 sf. 1995 Sosyo-ekonomik değişme sorunu, yoğun olarak, sanayi devrimi ve onun bağlamında gelişen büyük […]

   
 •  
 • Külliyatı Anlamaya Dâir

  Yol açma, yön gösterme, hedef tayin etme ve "tecdid" hareketi muvacehesinde "te’lif" edilmiş, daha doğrusu "ettirilmiş" eserleri, "gazete gibi" okumadan, tam bir "külliyat" bütünlüğü içerisinde kalarak-muhafaza etme manasında "tefhim" edebilmek, […]

   
 •  
 • Modern İnsanın Yasam Şartları

  Ortaçağ kapanırken, Batılı insan hayalini kurduğu dünyanın nihaî tahakkukuna ulaşıyor görünüyordu. Totaliter bir kilisenin otoritesine, geleneksel düşüncenin dayanılmaz ağırlığına ve nihayet yarı-keşfedilmiş gezegenimizin coğrafi limitlerine karşı artık özgürlüğünü kazanmıştı. Onu, […]

   
 •  
 • Mehdi Üzerine

  Bir gün Avf bin Malik’e Allah Resulü "Çok karanlıklı ve şiddetli bir kısım fitneler gelir. Derken fitneler birbirlerini takip eder. O kadar ki bu Ehl-i Beytimden Mehdî denilen bir zât […]

   
 •  
 • Doğu Toplumlarının Sekülerleştirilmesi

  Dünyada birbirinden farklı yapılara sahip topluluklar mevcuttur. Bu topluluklar sosyal ve siyasal etkilere, dayatmalara maruz kalarak evrim geçirmişlerdir. Bu evrimler neticesinde başta din ve felsefe olmak üzere diğer bütün kurumlarda […]

   
 •  
 • Seküler Bir Çevreye Bakıştan Holistik Bakışa

  Doğa, kendisine İlâhî bir bakış açısından uzaklaşıldığı andan itibaren bir bozulma, tahrip olma ve giderek yok olma sürecine girmiştir. İnsanın İlâhî olandan uzaklaşmasıyla birlikte İlâhî olanın yerine akıl ikame edilmiş, […]

   
 •  
 • Sekülerleşme Üzerine

   
 • Seküler Temele Dayanan Modern Yönetime Eleştirel Bir Yaklaşım

   
 • Süleyman Demirel ile Laiklik Üzerine

   
 • Dinler ve Laiklik