063. Sayı | Yaz 1998 | İslamî Hizmet Metodları

 
 • İslamî Hizmet Metodları

  Bir dinin, mensupları tarafından anlaşılıp yaşanılmasının yanında başka insanlara da anlatılması/ulaştırılması dini bir zorunluluk olmanın yanında tarihsel bir gerçekliktir. İslam dini de ortaya çıkışından bu yana pek çok yorum/yöntem ile […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’un Hizmet Metodu

  Müceddid-i Elf-i Sânî İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârukî ders verirken diyordu: “Bütün tarikatların en mühim neticesi hakaik-ı imaniyenin inkişâfıdır.Ve birtek mesele-i imaniyenin vuzuh ile inkişâfı, bin kerâmâta ve ezvâka müreccahtır.” Hem, […]

   
 •  
 • Tebliğ ve Edebiyat

  Başlarken… Sultan Abdülmecid zamanında ilan edilen “Tanzimat Fermanı” (1839) ile sıkıntılı günler yaşayan Osmanlı Devleti, siyasi, içtimâi, edebi sahada yeni bir dönem girmişti. Tanpınar’ın ifadesiyle “Tanzimat’la birlikte imparatorluk asırlarca yaşadığı […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’a Göre Günümüzde Hizmet Metodu-Cihad-ı Mânevî: İrşad ve Tebliğ

  Bugün, gerek ferd, gerek cemaatler, gerekse İslam alemi olarak, merhale kat etmemiz gereken meselelerin başında “İslama hizmet tarzı” gelmektedir. Bu mevzudaki sıkıntıların kaynağı, hiç şüphesiz ki, İslamiyet’e olan uzaklığımızdır. Bunun […]

   
 •  
 • Hizmet Metodu Olarak Cemaat ve Cemiyet

  Cemaat ve cemiyet birbirine çok yakın, birbirine çok benzeyen, bu sebeple de birbiriyle çok karıştırılan iki ayrı kavramdır. İltibas, kelimelerin lügavi (etimolojik) yapısından başlayarak, örfi ve ıstılahi (terminolojik) anlamlarında da […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’ın Hayatında Siyaset Yoluyla İslam’a Davet Tecrübesi

  Bu tebliğimde şu noktalar üzerinde duracağım: 1- Büyük İslam davetçisi Bediüzzaman’ı hayatının ilk dönemlerinde siyasî faaliyet ve mücadelelerin içerisine iten faktörler nelerdir? 2- Daha sonra onu siyasetten vazgeçirip, siyaset üstü […]

   
 •  
 • İnsan İnsana Tebliğ

  Ruhlar alemindeki akdin zaman ve mekan sınırı altındaki bedenler aleminde unutulması belirli zamanlarda kamil ruhların beden alemine gönderilmesini ve insani boyuttaki mesaj ve kelâmlarla bu akdin hatırlatılmasını gerekli kılmıştır. Bir […]

   
 •  
 • Risale-i Nur ve İhvan-ı Müslimin: İki Mektep

  Bediüzzaman Said Nursi’nin tabiriyle devrimiz cemaat devridir. Bu ifade ile günümüzdeki gelişmelerin ışığında ferdi çalışmanın pek yeterli olamayacağı anlatılmaya çalışılmıştır. Bediüzzaman eski dönemlerde cemaat olmadan da fertlerin tek başlarına insanları […]

   
 •  
 • Kur’anî Tebliğ Metodu

   
 • Bir İman İnkılabı Olarak Risale-i Nur

   
 • “Bugün Cemaatlerin Büyük Bir Kısmının Derdi, Toplumu Önemsememeleridir”

   
 • Cemaat-Devlet İlişkisinde Çatışma Olgusu ve Sivil İtaatsizlik