052. Sayı | Güz 1995 | Milliyetçilik

 
 • Ulus, ulusçuluk ve ulusal bütünlesme

  Bir tavzih denemesi: Biz ki, ekseriz, muvahhidiz; Tevhidle mükellef olduğumuz gibi, ittihadı tesis edecek muhabbet-i milliye ile muvazzafız. Eğer unsur lâzım ise, unsur için bize İslâmiyet kâfidir." İçtimai Reçeteler, c. […]

   
 •  
 • Irkçılık, ulusçuluk, milliyetçilik ve Müslümanca tavır

  Ülkemiz entellektüel ve politika çevrelerinde son derece yoğun şekilde kullanılmasma rağmen önemli ölçüde karıştırılan kavramlardan bazıları da ırkçılık, ulusçuluk ve milliyetçilik kavramlarıdır. Bu kavramlardan "milliyetçilik" kelimesi Kur’ân’da geçen fakat "din" […]

   
 •  
 • "Müsbet Milliyetçilik" var mı?

  Risale-i Nur’un gereği gibi anlaşılmasının, bazı engelleri aşmayı gerektirdiğini söylemek sanırım mümkündür. Kimi durumlarda, Risale-i Nur’u anlama yönündeki çabalar bu engellere takılır. Bu ise, eksik ve hatta yanlış anlamalara yol […]

   
 •  
 • Milliyetçilik

  Hiç kimse, kendi isteğiyle şu anda mensubu olduğu milletin bir ferdi olarak dünyaya gelmedi. Yaratıcının takdiri bizleri Türk, Kürt, Arap, Acem, v.s. kıldı. İnsanlar bundan gaflet ettiler ve kendi tercihleri […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’da Milliyetçilik

  Üçüncü Mebhas "Sizi tâife tâife, millet millet, kabîle kabîle yaratmışım; tâ birbirinizi tanımalısınız ve birbirinizdeki hayatı içtimâiyeye âit münâsebetlerinizi bilesiniz birbirinize muâvenet edesiniz. Yoksa, sizi kabîle kabîle yaptım ki yekdiğerinize […]

   
 •  
 • Insanlık ve sevgi dini: İslâm

  Allah; bizim görebildiğimiz ve sezebildiğimiz varlık âleminin yüce ve tek yaratıcısıdır. Varlığı inkâr etmemize aklen imkân olmadığı için; Allah’ı şüphe edemez. Kimbilir belki aslında yokumda, düş görüyor ve kendimi var […]

   
 •  
 • Irkçılık

  İnsan, sosyal bir varlık olmak ve tarihinin bilinen en eski çağlarından beri toplu halde yaşamakla beraber, bu topluluğun "millet karakterini’ alması yakın çağın bir ürünüdür. Millet fikrinin, Fransız İnkılabı ile […]

   
 •  
 • Milliyetçiliğin Sevabı Olmaz

  Milliyetçilik kavramı bir dönemde ortaya çıkan sosyal yapılaşmanm üzerine bina edildiği, siyasal tasavvurların üzerinde oynadığı bir değer-zemin işlevi görmeye devam ediyor. Bu kavramı kategorik olârak yok saymak doğru bir anlayış […]

   
 •  
 • İnsanlar Irkıyla Mı Doğar, Irkçılığıyla Mı?

   
 • Demokrasi, Ulusal Azınlıklar, Ümmet-Milliyet İlişkisi

   
 • Milliyetçilik ve Ümmet Kimliği

   
 • Müsbet Milliyet Yaklaşım Sürecinde Irkçılığın Profili