064. Sayı | Güz 1998 | Hürriyet, Meşruiyet ve Cumhuriyet

 
 • Ali Suavi

  1838’de Tanzimat’ın ilan edildiği yılda İstanbul’da doğan Ali Suavi, İmparatorluğun en uzun yüzyılı kabul edilen 18. yy Osmanlı tarihinin fikri, siyasi ve kültürel çalkantılarının odağında olan bir Türk aydınıdır. Ali […]

   
 •  
 • “Cumhuriyet; adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.”

  Meşrutiyet ve kanun-u esasî işittiğiniz mesele ise, hakikî adalet ve meşveret-i şer’iyeden ibarettir; hüsn-ü telâkki ediniz. Muhafazasına çalışınız. Zira dünyevî saadetimiz Meşrutiyettedir. Ve istibdattan herkesten ziyade biz zarardîdeyiz. Divan-ı Harb-i […]

   
 •  
 • İslam’da Usul-ü Meşveret ve Hürriyet

  Musa Kazım Efendi, Erzurum’da doğdu. Balıkesir’de Selahaddin Ali Şuuri ve Lutfi Efendilerden, İstanbul’da da kazasker Eşref ve Hoca Şakir Efendilerden ders aldı. Müderrisliği döneminde Hukuk Mektebinde, Mektebi Sultani, Dar-ül Fünun […]

   
 •  
 • Vahşet ve Bedeviyetten Hürriyete

  “Zındıklar ve münafıklar, istibdâd-ı mutlaka “cumhuriyet” namı vermek, irtidâd-ı mutlakı rejim altına almakla, sefahet-i mutlaka “medeniyet” ismi vermekle, cebr-i keyfî-i küfrîye “kanun” ismini takmakla, hem sizi iğfâl, hem hükümeti işgal, […]

   
 •  
 • Meşveretten Cumhuriyete

  “Hulefa-i Raşidîn her biri hem bir halife, hem reis-i cumhur idi. Sıddik-i Ekber (r.a.) aşere-i mübeşşereye ve Sahabe-i Kirama elbette reis-i cumhur hükmünde idi. Fakat mânâsız isim ve resim değil, […]

   
 •  
 • Tarihi Bugün İçin Okumak: Yada İki Yüz Yıllık Çağını Aşan Üniversite Kanunu

  Giriş Hiç şüphesiz, yeryüzünde tarihi ve kültürü olan tek varlık insanoğludur. Aynı zamanda o tarih ve kültürün üretiminde bir aktif rol oynayan varlıktır. Yani insan, tarihî ve kültürel bir varlıktır. […]

   
 •  
 • Maturidi’den Bediüzzaman’a İnsan Hürriyeti

  İnsan hürriyeti konusu tarih boyunca düşünürleri yoğun şekilde meşgul eden bir konu olmuştur. Doğulu-Batılı yüzlerce bilim ve düşünce adamı insan hürriyeti konusunu tartışmış, bu konuda binlerce eser vermişlerdir. Konu hakkında […]

   
 •  
 • Dindar Cumhuriyet Arayışları

  Padişahlıkla idare edilen Osmanlı Devletinin, Hitler Almanya’sında veya Mussolini İtalya’sında olduğu gibi ırkçı bir diktatörlükle idare edildiğini söylemek tarihi realiteleri saptırmak anlamına gelir. Çünkü Osmanlı yönetim şeklinde padişahlar tamamen sınırsız […]

   
 •  
 • Siyasal Meşruluk Meselesi ve Türkiye’nin Demokratik Meşruluğundaki Sıkıntıların Tarihi Sebepleri

   
 • Cumhuriyet İnsanı

   
 • Cumhuriyet Hukukunun Özeleştirisi

   
 • Hürriyetin Dayanılmaz Cazibesi