064. Sayı | Güz 1998 | Hürriyet, Meşruiyet ve Cumhuriyet

 
 • Cumhuriyet İnsanı

  Eğer cumhuriyet fazilet rejimi ise onu yaşayacak da fâzıl bir cumhur olmalıdır. Bunlardan hangisinin diğerini doğurduğu bir tarafa bırakılırsa, bir bütünlük ve iç içelik göze çarpar. Yani fâzıl bir cumhur […]

   
 •  
 • Cumhuriyet Hukukunun Özeleştirisi

  1- Hukukun önemi Cumhuriyetle birlikte toplumsal hayatımızda yer alan inkılapların, belki de en önemlisi hukuk alanında yapılan devrimdir. Zaten diğer inkılapların fiiliyata geçmesi de yasal, anayasal bir takım hukuki tasarruflarla […]

   
 •  
 • Hürriyetin Dayanılmaz Cazibesi

  Demek iman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte asr-ı saadet… —Bediüzzaman Said Nursi, Münâzarât Biz Türkiye’de yaşayanlar, yeni bir yüzyıla, geçen asırdan tevarüs ettiğimiz bir tartışma kültürüyle […]

   
 •  
 • İslam’da Hakimiyet Anlayışı ve Meşruiyet Sorunu

  Hz. Peygamber ve Raşid Halifeler dönemindeki teorik ve pratik birikimden, yeterince yararlanıldığını söyleyemeyiz. İslam siyasi düşüncesinin laboratuvarı niteliğinde olan bu dönemdeki pratikler, hilafetin saltanata dönüşmesiyle birlikte unutturulmaya çalışılmıştır. Hatta, içine […]

   
 •  
 • Hürriyet, Meşruiyet ve Cumhuriyet

  Siyasal kültürümüz içinde, cumhuriyet ve hürriyet gibi kavramların tartışılması 150 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Bu zaman sürecinde oluşan birikimin istenilen seviyeye ulaştığını söylemek mümkün değil. Cumhuriyetin 75. yılını doldurduğu şu […]

   
 •  
 • Ali Suavi

  1838’de Tanzimat’ın ilan edildiği yılda İstanbul’da doğan Ali Suavi, İmparatorluğun en uzun yüzyılı kabul edilen 18. yy Osmanlı tarihinin fikri, siyasi ve kültürel çalkantılarının odağında olan bir Türk aydınıdır. Ali […]

   
 •  
 • “Cumhuriyet; adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.”

  Meşrutiyet ve kanun-u esasî işittiğiniz mesele ise, hakikî adalet ve meşveret-i şer’iyeden ibarettir; hüsn-ü telâkki ediniz. Muhafazasına çalışınız. Zira dünyevî saadetimiz Meşrutiyettedir. Ve istibdattan herkesten ziyade biz zarardîdeyiz. Divan-ı Harb-i […]

   
 •  
 • İslam’da Usul-ü Meşveret ve Hürriyet

  Musa Kazım Efendi, Erzurum’da doğdu. Balıkesir’de Selahaddin Ali Şuuri ve Lutfi Efendilerden, İstanbul’da da kazasker Eşref ve Hoca Şakir Efendilerden ders aldı. Müderrisliği döneminde Hukuk Mektebinde, Mektebi Sultani, Dar-ül Fünun […]

   
 •  
 • Vahşet ve Bedeviyetten Hürriyete

   
 • Meşveretten Cumhuriyete

   
 • Tarihi Bugün İçin Okumak: Yada İki Yüz Yıllık Çağını Aşan Üniversite Kanunu

   
 • Maturidi’den Bediüzzaman’a İnsan Hürriyeti