053. Sayı | Kış 1996 | Bilim ve Din

 
 • Fahreddin-i Râzi

  Düşünceleri ve eserleriyle 12.yüzyılın müceddidi kabul edilen Fahreddin-i Râzi, bilim ve dinî hükümleri birbirine yaklaştırarak, bu konuda kendine has bir metod geliştirmiştir. Eserleri ile İslam düşünce tarihinde derin izler bırakan […]

   
 •  
 • "Hüccet-ül İslam" İmam-ı Gazzali

  İmam-ı Gazzali, aklın hakikatlari kavramada yeterli olup olmadığını ve aklın ürünü olan ilimlerin hakikat paylarının ne olduğunu, din ile akıl ve onun ürünü ilimler arasındaki ilişkilerin boyutunu inceleyip, İslamî bir […]

   
 •  
 • Tümevarım problemine bir çözüm önerisi "Tabiat Kanunları" ve "İlliyet"

  Dünyaya gelişimizden bir müddet sonra, çevremizde olup biten şeylerin bir derece birbiriyle ilişkili olduğunu keşfederiz; belli fiiller genellikle belli sonuçlar ortaya çıkarırlar. Bu yüzden, olup biten şeyleri "açıklama" ihtimaliyle aşina […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’da Bilim ve Din

  En birinci mâni ve belâ budur: Bizle ecnebiler, bazı zevahir-i İslâmiyet ve bazı mesail-i fünun ortasında hayal-i bâtıl ile tevehhüm eylediğimiz müsademet ve münakazattır. Aferin maarifin himmet-i feyyâzânesine ve fünunun […]

   
 •  
 • Kozmoloji ve Modern Felsefenin Çıkmazlar

  Modern dünya, zihinsel bakımdan XVII. yüzyılda başlar"1 diyordu meşhur filozof B.Russel. Şüphesiz, bu hükmün doğruluğuna hiç kimsenin bir diyeceği olamazdı, nitekim öyle de oldu. İyi amma, yüzyıllardır devam edegelen ve […]

   
 •  
 • Hz. Ibrahim’in (a.s.) Yöntemi ve Kelâm Açısından Önemi

  I. İbrahim’in (a.s.) amacı: Tevhid Bütün peygamberlerin oldugu gibi, Hz. İbrahim’in1 de amacı insanlara tevhid inancını telkin ederek, gönüllere yerleştirmekti. Peygamberlerin hepsi kavimlerine karşı delille mücadele etmişlerdir. Söylediklerine delil getirmiş, […]

   
 •  
 • İnsan Bilim İslam

  İnsanın karşı karşıya olduğu iki gerçeklik vardır. Bunlardan birisi bilim adamlarının "evren" dediği, insanlarında vucutlarıyla içinde bulunduğu cismani alem, yani fizik dünyadır. Diğeri de her insanın düşündüğü, hayal ettigi, inandığı, […]

   
 •  
 • Mutlak Gerçeklik Yolunda Bilim ve Din

  Aleme gözünü açan insan kendini hayatı boyunca sürecek çözümlemelerle karşı karşıya bulur. İnsan nedir, içinde yaşanılan alem nedir, sistemli olarak işleyen bu alemin geçmişi —varsa gelecegi— ve sonu nasıl kavranılabilir? […]

   
 •  
 • Bilim ve İnanç/İmân Üzerine Felsefi Bir İrdeleme

   
 • Bilim ve Bediüzzaman

   
 • Bilim Üzerine Bir Deneme

   
 • Postmodern Bağlamda Bilim – Din İlişkisi