053. Sayı | Kış 1996 | Bilim ve Din

 
 • Postmodern Bağlamda Bilim – Din İlişkisi

  Ne bilim belli bir bilim felsefesinin lekelindedir, ne de insan ve doğa ve de uçsuz bucaksız evren. anlaşılması için bilimin tekelinde olmak zorundadır! Yaşananın anlaşılıp açıklanması için (adına bilimsel diyelim, […]

   
 •  
 • Bilime Nasıl Bakmalı?

  Sahibinden Kaçmış Bir Kölenin Öyküsü Köprü’nün bir önceki sayısında Risale-i Nur’un milliyetçiliğe bakışını yorumlamaya çalışırken, Risale-i Nur’u anlamada karşılaşılan bazı engellere de değinmiştik. Milliyetçilik konusunu Risale-i Nur’un bakış açısıyla değerlendirmemize […]

   
 •  
 • Bilim ve Din

  Bilim ve din ikilisi arasındaki ilişkinin uzunca bir zamandır (yaklaşık bir yıldır) —adı konulmamış olsa bile— Müslüman ve özellikle Hıristiyan düşünürlerin fikir dünyasında önemli bir yer işgal ettiğini görüyoruz. Bilim-din […]

   
 •  
 • Fahreddin-i Râzi

  Düşünceleri ve eserleriyle 12.yüzyılın müceddidi kabul edilen Fahreddin-i Râzi, bilim ve dinî hükümleri birbirine yaklaştırarak, bu konuda kendine has bir metod geliştirmiştir. Eserleri ile İslam düşünce tarihinde derin izler bırakan […]

   
 •  
 • "Hüccet-ül İslam" İmam-ı Gazzali

  İmam-ı Gazzali, aklın hakikatlari kavramada yeterli olup olmadığını ve aklın ürünü olan ilimlerin hakikat paylarının ne olduğunu, din ile akıl ve onun ürünü ilimler arasındaki ilişkilerin boyutunu inceleyip, İslamî bir […]

   
 •  
 • Tümevarım problemine bir çözüm önerisi "Tabiat Kanunları" ve "İlliyet"

  Dünyaya gelişimizden bir müddet sonra, çevremizde olup biten şeylerin bir derece birbiriyle ilişkili olduğunu keşfederiz; belli fiiller genellikle belli sonuçlar ortaya çıkarırlar. Bu yüzden, olup biten şeyleri "açıklama" ihtimaliyle aşina […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’da Bilim ve Din

  En birinci mâni ve belâ budur: Bizle ecnebiler, bazı zevahir-i İslâmiyet ve bazı mesail-i fünun ortasında hayal-i bâtıl ile tevehhüm eylediğimiz müsademet ve münakazattır. Aferin maarifin himmet-i feyyâzânesine ve fünunun […]

   
 •  
 • Kozmoloji ve Modern Felsefenin Çıkmazlar

  Modern dünya, zihinsel bakımdan XVII. yüzyılda başlar"1 diyordu meşhur filozof B.Russel. Şüphesiz, bu hükmün doğruluğuna hiç kimsenin bir diyeceği olamazdı, nitekim öyle de oldu. İyi amma, yüzyıllardır devam edegelen ve […]

   
 •  
 • Hz. Ibrahim’in (a.s.) Yöntemi ve Kelâm Açısından Önemi

   
 • İnsan Bilim İslam

   
 • Mutlak Gerçeklik Yolunda Bilim ve Din

   
 • Bilim ve İnanç/İmân Üzerine Felsefi Bir İrdeleme